Focal.ie/Tearma.ie do Mozilla Firefox »

Tá ainm an suíomh focal.ie athraithe anois go tearma.ie. Tiocfaidh tú air go fóill má chuireann tú www.focal.ie isteach.

Má bhaineann tú leas as an suíomh iontach téarmaíochta tearma.ie go rímhinic, b’fhéidir go mb’fhearr leat teacht air go furasta agus go gasta. Is féidir breiseán a chur le Mozilla Firefox chun focal a chuardach i tearma.ie gan dul chuig an leathanach tearma.ie féin!

06/03/2015

Cúla Caint 1, 2 & 3 »

Tá Rogha App spraíúil Gaeilge do pháistí ar fáil anois le íoslódáil. Is féidir iad a íoslódáil ón App store, ach cuardach a dhéanamh faoi ‘Cúla4’ nó ‘TG4’. Tá an chuid is mó dóibh ar fail d’Android freisin ón Google Play Store.

23/03/2015

Físeáin YouTube do Pháistí »

Tá daoine éagsúla tar éis scéalta, cláir teilifíse agus eile a chur in airde ar an idirlín, go háirithe ar YouTube. Cé gur MÓR AN TRUA é (Éist, a Ghoogail!) nach bhfuil YouTube féin ar fáil i nGaeilge, is breá linn a rá go bhfuil an t-ábhar féin inti sna cásanna seo. Níl sa rogha seo ach tús... Má tá a thuilleadh ar eolas agaibh, abraigí linn.

focloir.ie - An foclóir nua Béarla - Gaeilge »

Tá foclóir nua Béarla - Gaeilge ann anois, agus tá sé ar fáil ar-líne saor in aisce. Seo é comharba fhoclóir de Bhaldraithe. Ní hamháin go bhfuil aistriúcháin scríofa ann ar na focail, ach tá taifid ar an-chuid acu i ngach ceann de na príomhchanúintí, agus tá neart samplaí ann den chaoi ina n-úsáidtear na focail. Is iontach an áis í. Nóta: Cé go bhfuil an-chuid focal ann, níl sé iomlán go fóill, mar sin is minic nach n-aimsítear focal. Beidh sé iomlán roimh dheireadh 2013, deirtear.

DioDict3 »

Tá foclóir saor in aisce ar fáil don Android, agus trín “siopa” Samsung amháin (ní Google Play, ar chúis éigin), bunaithe ar an mbunachar atá ag An nGúm (An Foclóir Póca). Is foclóir fiúntach é seo, agus is fiú é a íosluchtú más féidir.

Fuaim-U »

Is cluiche fónaice é Fuaim-U, don Android amháin, a leanann clár do pháistí atá ag foghlaim na léitheoireachta agus an litrithe trí Ghaeilge. Tosaíonn Fuaim-U le focail bhunúsacha CGC agus leanann ar aghaidh go focail níos faide, focail ilsiollacha, focail le séimhiú agus le hurú, focail chaola agus leathana agus ansin, na féidearthachtaí litrithe atá ag na gutaí fada. Tá na focail ar fad sa chaighdeán ach tá béim ar Ghaeilge Chúige Uladh agus an nasc idir fuaimniú Uladh agus an litriú sa chaighdeán. Ar ndóigh, baineann an chuid is mó de na cluichí le gach canúint agus baineann cuid acu le Gaeilge Chúige Uladh amháin. Beidh an dá mhórchanúint eile ar fáil amach anseo.

Briathra »

Seo aip don iPhone agus don Android a chuireann na leaganacha éagsúla de bhriathra na Gaeilge ar fáil, mar shampla sa leagan dearfach, diúltach, agus ceisteach, mar aon leis na haimsirí go léir. Cuirtear an t-ainm briathra ar fáil chomh maith. Tá thart ar 150 de na briathra is coitianta ann faoi láthair.

100 Briathar »

Tá 100 de na briathair is coitianta sa Ghaeilge ar an aip seo, i gcúig aimsir difriúil. Tá sé ar fáil don iPhone agus don Android.

05/06/2015

Beatha le Bua - Ábhar Léitheoireachta »

Is sraith de bheathaisnéisí gairide ar dhaoine cáiliúla an domhain í seo, ach le béim ar leith ar laochra na hÉireann, le haghaidh léitheoireachta neamhspleách a spreagadh i measc daltaí. Tá 50 leabhrán sa tsraith anois agus cuirfear leis sin de réir a chéile... Tá ráchairt mhór ar an leagan clóite de na leabhráin seo.

12/02/2015

ICF Cú Chulainn »

Seo cluiche tríthoiseach bunaithe ar scéal Chú Chulainn, atá ar fáil as Gaeilge chomh maith le Béarla. Aidhm an chluiche ná cabhrú le Cú Chulainn éalú ó Oileán na nDraoithe. Is féidir Cú Chulainn a threorú amach trí chnagadh nó cliceáil ar an talamh. Sin mar a oibríonn sé!

An Teach Mór »

Seo aip foghlama Gaeilge a oibríonn ar an iPhone. Déanann an t-úsáideoir cuairt a thabhairt ar “theach mór”, seomra i ndiaidh seomra, agus ag an am céanna aithne a chur ar na téarmaí cuí a bhíonn á labhairt ag cainteoir Gaeilge.

12/02/2015

Ponder »

Uirlis ardleibhéil chun cuidiú le daltaí agus micléinn critique agus anailís a dhéanamh ar théacsanna Gaeilge.

Cluichí Cbeebies »

Tá cluichí breátha ann do pháistí óga ann ó Cbeebies freisin.

Caithfidh tú a bheith lonnaithe sna Ríocht Aontaithe chun na cluichí seo a imirt.

12/02/2015

TG Lurgan »

Tá aip curtha le chéile ag TG Lurgan leis na hamhráin ar fad a ndearna siad air. Is féidir leat éisteacht leo ar fad ar d’fhón cliste leis an aip seo.

Cluiche litríochta: Dyce »

Is cluiche litríochta Gaeilge é seo atá inúsáidte do dhaoine le disléicse. Tá sé oiriúnach do gach aois.

Faigheann tú ocht litir agus caithfidh tú focail a dhéanamh as na litreacha sin. Faigheann tú pointe amháin do gach litir a úsáideann tú. Is féidir cuid de na litreacha a athrú. Mar shampla, is féidir ‘p’ a athrú go ‘d’ agus fada a chur ar na gutaí ar fad.

Tugann an cluiche do scór duit ag an deireadh agus is féidir é a shábháil ann ionas gur féidir leat iarracht a dhéanamh é a shárú an chéad uair eile.

Ainmhithe »

Foghlaimeoidh tú ainmnithe na hÉireann i nGaeilge leis an aip seo.

Tá 25 focal nua le foghlaim ón aip agus is féidir leat sin a dhéanamh leis an gcluiche beag atá mar chuid den aip. Tugann an cluiche deis duit dul in iomaíocht leat féin agus ansin is féidir leat an scór is fearr a chur ar an gclár ceann riain.

18/11/2015

Cluichí Teanga: Gaeilge agus Iodáilis »

Seo leagan Gaeilge agus Iodáilis den chluiche Hangman. Is féidir le foghlaimeoirí an dá theanga é a imirt. Déantar iarracht tomhais a dhéanamh ar fhocail Gaeilge, a fhaid agus atá an créatúr bocht á chrochadh as an gcrann. Tá na leideanna in Iodálais.

Crosfhocal sa chló Gaelach »

Is crosfhocal sa chló Gaelach é seo.

Léigh Linn »

Áis léitheoireachta is ea Léigh Linn. Tá leabhair Ghaeilge agus eolas fúthu le fáil air. Tá an chéad chuid de gach leabhar ar fáil i bhfoirm ríomhleabhair (ebook) agus i bhfoirm closleabhair (audio book). Is féidir leat éisteacht leis an leabhar nó é a léamh ar do ríomhaire, ar do thaibléad, nó ar d’fhón cliste. Má thaitníonn an leabhar leat, is féidir an chuid eile de a cheannach agus a íoslódáil.

LingoBrain - Gaeilge »

Is é atá i LingoBrain ná bogearra nua foghlama teanga. Is cluiche é don chóras Android a thugann cúnamh don úsáideoir focail nua, mar aon lena n-inscne, a fhoghlaim i dteanga nua. In éindí leis sin, tá foclóir breá fairsing a oibríonn as-líne ag dul leis. Is féidir an clár seo a úsáid gan nasc leanúnach leis an idirlíon a bheith ann. Is i mBéarla atá an clár agus é curtha in oiriúint d’fhoghlaim na Gaeilge agus na Gearmáinise.